STREETdata dane jako sposób narracji o ulicy

To, jakie są ulice, zależne jest od relacji, w jakie wchodzą z nimi jej użytkownicy ich celowych lub podyktowanych intuicją ruchów, emocji, które kierują nimi przy podejmowaniu bardziej lub mniej uświadomionych decyzji, powtarzanych co dzień lub całkiem incydentalnych ścieżek. Ale też bardzo świadomych ingerencji w przestrzeń, bardziej lub mniej trwałych, ale podyktowanych poprzedzającym je procesem badawczym analizami, diagnozami materiałów zastanych czy wytwarzanych ad hoc, budowaniem planów i projektów, które niekoniecznie mają zmienić samą tektonikę ulic, ale czasami tylko sposób ich postrzegania.

W czasie czterech spotkań z artystami, badaczami i animatorami prześledzimy, jakie dane odnoszące się do ulic, tych konkretnych i tych wyobrażonych jako idealne, możemy zbierać i przetwarzać – na język subiektywnie artystyczny i wizualny czy też obiektywnie statystyczny i projektowy.

Punktem wyjścia dla sceny artystyczno-badawczej staną się prace multimedialnych artystów Małgorzaty Łuczyny i Jacka Złoczowskiego będące eksperymentem z nowym sposobem zapisu przestrzeni ulic oraz obiektów ich bieg wypełniających. Mocno antyobiektywnym, wykorzystującym organizm ludzki i jego przyzwyczajenia cielesne czy psycho-społeczne, ale wspierający się geolokalizacją i rejestracją obrazu przez urządzenia cyfrowe. Złoczowski w swojej pracy neurodérive, jasno nawiązując do psychogeografii i techniki dryfu, proponuje ich wersję zapgrejdowaną o nowoczesne technologie. Pokazuje, że indywidualne historie i motywacje składają się na obraz miejskiego traktu, wpływają na to, czy daje się on odczytać jako żywy czy jako spokojny, bezpieczny lub niepokojący, atrakcyjny bądź odstręczający. Wzbogaca je technikami rejestracji fal mózgowych i geolokalizacją, pozwalającą na zapis wyizolowanych z ruchów użytkowników ulic prawidłowości. Razem z Małgorzatą Łuczyną w pracy memorymorph korzystając z zabiegu morfingu, służącemu tworzeniu płynnej zmiany jednego kształtu drugi, eksperymentują z nakładającymi się na siebie obrazami obiektów, zapisanymi w danych pochodzącymi z zupełnie innych epok: modelami 3d oraz planami i rysunkami technicznymi budynków. Morfing będący efektem takiego działania z góry skazany jest na porażkę, w wyniku której powstaje glitchowy wizerunek niemającego szans zaistnieć w rzeczywistości obiektu. Zabieg ten staje się dobrym zaczynem do dyskusji o próbach, często bardzo nieudanych, wypełniania, wręcz zalepiania przestrzeni wzdłuż ulic, budynkami zupełnie odbiegającymi od siebie stylowo czy epokowo.

Spotkania oraz dyskusje z teoretykami i praktykami badań nad ulicami pozwolą na ukazanie interdyscyplinarnych podejść do pracy nad tymi znaczącymi wycinkami miasta w kontekście Wrocławia i Katowic. Magdalena Chmiel z katowickiego Medialabu, mająca za sobą działania z ulicą Kościuszki oraz Korfantego, przedstawi praktykowane przez siebie taktyki badawcze, które mogą zrodzić, dzięki wykorzystaniu samych twardych danych, zbieranych bez klucza, bez udziału ludzi, efekty, które dla mieszkańców czy turystów będą bardzo atrakcyjne (wizualizacje, animacje, spacerowniki etc.). Michał Dębek po doświadczeniach kierowania pracy nad zmianami wizerunku dwóch ulic we Wrocławiu (Świdnickiej i Piłsudskiego) skonfrontuje interdyscyplinarne podejście z problemami i korzyściami, jakie ono rodzi. Opowie też o międzynarodowym sukcesie projektu analizy i projektowania zmian dla ulicy Piłsudskiego w naszym mieście. Magdalena Śliwińska i Piotr Szymański poprzez przedstawienie funkcjonowania bike sharingu we Wrocławiu, analizie sposobów i ciągów komunikacyjnych, z których korzystają mieszkańcy miasta, doszli do katalogu nietypowych aktywności do których wykorzystują ulice, modeli ruchu i codziennych praktyk z nimi związanymi, a także dalszego budowania struktur, wykresów i zależności jednych danych na drugie. Ich wielomiesięczna praca na wąskim przypadku pozwoliła na zgromadzenie bogatych danych o ulicach i ich siatce, które poddane obróbce mogą zostać wykorzystane do społecznej diagnozy wrocławian oraz twardego planowania zmian w wyznaczaniu traktów komunikacyjnych i planowaniu ich charakteru.

Przestrzeń spotkania i dyskusji stanie się dla nas okazją do pogłębienia refleksji nad rolą ulicy w mieście, sposobach jej odbioru, postrzegania i potencjałach, jakie jej analiza różnymi technikami niesie.

 

 • 26.09, 17:30-20:00 TIFF Center
  STREETdata: Otwarcie – wernisaż sceny artystyczno-badawczej MIASTOmovie 6, dla której rozważań punktem wyjścia staną się prace multimedialnych artystów Małgorzaty Łuczyny i Jacka Złoczowskiego. Inspiracją i głównym tematem “STREETdata” są obiektywne, wyizolowane z zachowań użytkowników ulic dane – zbiory informacji zbyt obiektywnych, by być rzeczywistym opisaniem miejskiego życia, stawiające jednak pytania i oferujące odpowiedzi na temat realnego doświadczania ulicy.
 • 27.09, 17:30-19:00 RECEPCJA
  Ulica subiektywna:psychogeograficzna – spotkanie z Małgorzatą Łuczyną i Jackiem Złoczowskim, autorami instalacji stanowiących punkt wyjścia dla rozważań przyglądającej się bazom danych sceny artystyczno-badawczej. Dyskusja o nowym, antyobiektywnym sposobie zapisu przestrzeni.
 • 28.09, 17:30-19:00 RECEPCJA
  Ulica niewiadoma – spotkanie z Magdaleną Chmiel z Medialabu Katowice, prezentacja taktyk badawczych i efektów dwuletniej pracy (wystawa i spacerowniki po ulicy), case study działań grupy roboczej Kościuszki (zbieranie danych bez klucza, opieranie się tylko na danych statystycznych i archiwalnych) opracowującej narracje dla jednej z najważniejszych ulic miasta.
 • 29.09, 11:00-12:30 RECEPCJA
  Ulica zbadana i zwizualizowana – spotkanie i prezentacja Michała Dębka interdyscyplinarnych wrocławskich badań ulic Piłsudskiego i Świdnickiej, połączonych z projektowaniem rozwiązań do wdrażania. Opowieść o metodach i narzędziach, grupie badawczej i badanych oraz sposobie projektowania i wprowadzania zmian.
 • 30.09, 11:00-12:30 RECEPCJA
  Ulica współ-dzielona – prezentacja badań Piotra Szymańskiego i Magdy Śliwińskiej o bike sharingu we Wrocławiu i dyskusja o tym, jak gromadzone bogate dane o ulicach i ich siatce, mogą zostać wykorzystane do społecznej diagnozy wrocławian oraz twardego wyznaczania zmian w wyznaczaniu traktów komunikacyjnych i planowaniu ich charakteru.